REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZJI KABLOWEJ
PRZEZ PUH "Top-Mix KM" s.c.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. PUH "Top-Mix KM" s.c. zwana dalej Operatorem jest spółką działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Operator wykonuje działalność w zakresie telewizji kablowej na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku, Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 00.73.852), zwanej dalej Prawem Telekomunikacyjnym, oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. 93.07.34 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą o Radiofonii i Telewizji.
 2. Podstawą korzystania z usług Operatora jest umowa, zwana dalej Umową Abonencką, której integralną częścią są postanowienia niniejszego Regulaminu, podpisana między Operatorem a osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej Abonentem.
 3. Operator zapewnia, że rozprowadzanie programów telewizji kablowej następować będzie w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim.
 4. Urządzeniami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są zainstalowane kable i inny sprzęt niezbędny do odbioru programów rozprowadzanych przez Operatora. Urządzeniami nie są w rozumieniu niniejszego Regulaminu odbiorniki sygnału rozprowadzanego przez Operatora, tj. w szczególności odbiorniki telewizyjne i radiowe.
 5. Usterką w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest techniczna wada obniżająca jakość programu, lecz umożliwiająca jego odbiór (zakłócenia, śnieżenie).
 6. Awarią w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest uszkodzenie Urządzeń całkowicie uniemożliwiające odbiór wszystkich programów, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających z działania siły wyższej.
 7. Przedstawicielem jest pracownik Operatora legitymujący się firmowym identyfikatorem lub pracownik podwykonawcy, legitymujący się odpowiednim zleceniem na wykonanie prac.
 8. Operator może przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy Abonenckiej posługiwać się osobami trzecimi.

Rozdział II. Zawarcie Umowy Abonenckiej

 1. Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy następuje po spełnieniu przez Abonenta warunków określonych w Regulaminie świadczenia usług.
 2. Umowę Abonencką zawiera się na okres dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych. W przypadku nie złożenia pisemnego zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy na jeden miesiąc przed upływem pierwszego Okresu Umowy, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego terminu wypowiedzenia Umowy. Przed upływem danego Okresu Umowy strony mogą osobno porozumieć się co do zmiany formy płatności Opłaty Abonamentowej.
 3. Operator może uzależnić zawarcie Umowy od istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usług na rzecz Abonenta.
 4. Umowa może być zawarta z osobą posiadającą stałe zameldowanie lub tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości. Abonent zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości oraz tytuł prawny potwierdzający powyższe okoliczności. Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji.
 5. Umowę abonencką Abonent może zawrzeć osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela. Ewentualne pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.
 6. W imieniu osoby prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do jej reprezentowania.
 7. Operatorowi przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej, jeżeli Abonent zalega lub zalegał z opłatami na Jego rzecz.
 8. Wszelkie Urządzenia zamontowane zgodnie z postanowieniami zawartej z Abonentem Umowy Abonenckiej przez Operatora w lokalu Abonenta pozostają własnością Operatora.
 9. Procedura zawarcia Umowy
  1. osoba zainteresowana zawarciem Umowy Abonenckiej składa u Operatora pisemne Zamówienie na świadczenie usług telewizji kablowej;
  2. Operator udziela Zamawiającemu odpowiedzi w terminie do 30 dni, informując jednocześnie, czy istnieją warunki umożliwiające realizację Zamówienia;
  3. Operator może w szczególności odmówić realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Abonenckiej w przypadku, gdy przyłączenie lokalu Zamawiającego do sieci telewizji kablowej Operatora nie jest możliwe lub jest utrudnione ze względów technicznych, finansowych lub prawnych.

Rozdział III. Zasady Podłączenia

 1. Abonent wyraża zgodę na instalację i eksploatację Urządzeń w mieszkaniu lub budynku, którego jest właścicielem, najemcą, dzierżawcą albo do którego przysługuje mu prawo użytkowania, używania, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub służebność mieszkania.
 2. Abonent, któremu nie przysługuje żaden z wymienionych w pkt. 1 tytułów prawnych, lub u którego zainstalowanie Urządzeń jest uzależnione od uprzedniej zgody właściciela lub osoby wynajmującej lokal, jest zobowiązany do uzyskania takiej zgody w formie pisemnej i dołączenia jej do Umowy Abonenckiej.
 3. Wyrażenie przez Abonenta zgody na instalację Urządzeń oznacza m. in. Zgodę na poprowadzenie kabla, przewiercanie niezbędnych otworów w miejscach ustalonych w mieszkaniu i budynku oraz zamocowanie odpowiedniego wyposażenia w sposób wskazany przez Przedstawiciela Operatora. Kabel koncentryczny zostanie przeprowadzony możliwie najkrótszą drogą do odbiornika telewizyjnego.
 4. Abonent jest zobowiązany przygotować w lokalu drogę przeprowadzenia kabla w taki sposób, aby Przedstawiciel Operatora mógł wykonać instalację w możliwie najkrótszym czasie.
 5. Przedstawiciel Operatora nie jest zobowiązany do przestawiania mebli i innych elementów wyposażenia domowego oraz dokonywania innych podobnych czynności podczas montażu Urządzeń.
 6. Podczas montażu Urządzeń w lokalu, w którym są one instalowane, winien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba.
 7. Osoby dokonujące montażu Urządzeń nie są upoważnione do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą lub naprawą odbiorników telewizyjnych i radiowych. W przypadku, gdy montaż Urządzeń jest połączony z dodatkowymi nakładami materiałowymi oraz czasowymi, Operator jest uprawniony do pobrania dodatkowej opłaty instalacyjnej według kosztorysu przedstawionego Abonentowi i zaakceptowanego przez niego przed zawarciem Umowy Abonenckiej.
 8. Abonent uzyskuje prawo do podłączenia jednego odbiornika telewizyjnego i radiowego do gniazda sieci kablowej.
 9. Abonent, który jest zainteresowany podłączeniem kolejnych gniazd antenowych, ponosi opłatę dodatkową według obowiązującego Cennika.

Rozdział IV. Obowiązki Operatora

Operator zobowiązany jest do:

 1. przesyłania Abonentowi sygnału obejmującego satelitarne i naziemne, polsko- i obcojęzyczne programy telewizyjne oraz programy radiowe według obowiązującej na danym terenie oferty programowej. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany układu oferty programowej, jak również do emisji oferty w pełnym paśmie częstotliwości kablowej, co nie stanowi zmiany warunków umowy. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do przerw w emisji nie dłuższych jednorazowo niż 24 godziny, spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, nie więcej jednak niż 3 dni w kwartale. W przypadku przekroczenia wskazanego okresu Operator obniży o 1/15 wysokość opłaty abonamentowej w następnym miesiącu za każdy dzień braku sygnału;
 2. przesyłania sygnału, o którym mowa w pkt. 1 a) o jakości zgodnej z polskimi normami;
 3. przez cały czas obowiązywania Umowy Abonenckiej do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych Urządzeń, o ile wada jest następstwem przyczyny tkwiącej w Urządzeniu przed jego montażem lub wynika z normalnego zużycia eksploatacyjnego.

Rozdział V. Obowiązki Abonenta

 1. Opłaty i koszty
  1. Opłaty pobierane przez Operatora nie obejmują opłat za posiadanie i używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego, które są pobierane na podstawie Ustawy o Radiofonii i Telewizji.
  2. Abonent zobowiązany jest opłacać terminowo opłaty abonamentowe za usługę dostarczania sygnału Telewizji Kablowej w wysokości określonej w aktualnym cenniku. Terminy płatności i sposób uiszczania opłat abonamentowych są określone w następujący sposób:
   • Abonent zobowiązuje się uiszczać terminowo opłatę za korzystanie z usług Operatora do 10-go dnia każdego miesiąca. Opłata w wysokości aktualnego Cennika winna być dokonana z góry za dany okres płatności na aktualne konto bankowe Operatora (w dniu podpisania umowy nr konta jest następujący: PUH "Top-Mix KM" s.c., : 75124012711111000014916520).
   • Faktury za usługi świadczone przez Operatora winny być odbierane w biurze obsługi Operatora.
   • Na rachunkach przekazywanych Abonentowi przez Operatora bądź w aktualnym Cenniku.
    W wypadku nie otrzymania przez Abonenta rachunku, Opłata abonamentowa winna być uiszczona bez uprzedniego wezwania, w terminie wynikającym z ostatnio otrzymanego rachunku lub aktualnego cennika przy zachowaniu tego samego sposobu płatności.
  3. Opłaty pobierane są z góry w terminach wskazanych w rachunku lub w aktualnym Cenniku.
  4. Opłata Aktywacyjna pobierana jest przed zainstalowaniem Urządzeń oraz innych peryferii niezbędnych do świadczenia usług Operatora.
  5. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez dotychczasowego Abonenta i przeprowadzki do nowego lokalu zobowiązany jest on do uiszczenia Opłaty za przeniesienie w wysokości określonej aktualnym cennikiem.
  6. Abonent zobowiązany jest ponadto do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą Urządzeń uszkodzonych wskutek nieprawidłowego ich używania, a w razie ich zniszczenia, utraty lub kradzieży do zapłaty ich ceny pomniejszonej o aktualną stawkę amortyzacji.
  7. Abonent zobowiązany jest uiścić Opłatę Aktywacyjną również w przypadku, gdy w lokalu, który Abonent zajmuje, znajduje się gniazdo abonenckie Operatora, lecz jest ono nieczynne.
  8. Abonent zobowiązany jest do uiszczania innych opłat wskazanych w Cenniku, który to cennik stanowi integralną część Umowy Abonenckiej.
 2. Ponadto Abonent zobowiązany jest:
  1. umożliwić pracownikom Operatora lub osobom upoważnionym sprawdzenie stanu technicznego Urządzeń znajdujących się w jego lokalu lub nieruchomości;
  2. w przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, zwrotu Urządzeń Operatora do Biura Obsługi Abonenta lub do Przedstawiciela Operatora, z wyjątkiem kabli i gniazd zamontowanych w lokalu Abonenta. W przypadku opóźnienia w zwrocie Urządzeń o więcej niż 7 dni Abonent zobowiązany jest do zapłaty ich wartości pomniejszonej o stawkę amortyzacji;
  3. w trakcie trwania Umowy Abonenckiej do pisemnego powiadamiania Operatora o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących go, zawartych w formularzu Zamówienia i Umowy Abonenckiej. Abonent wykona obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Rozdział VI. Zmiana, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Abonenckiej

 1. W czasie trwania Umowy Abonenckiej Abonent, który nie zalega z opłatami wynikającymi z Umowy Abonenckiej, może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę pakietu programowego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być złożone z miesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować na koniec miesiąca. Zmiana pakietu może nastąpić po dokonaniu opłaty technicznej zgodnej z Cennikiem usług.
 2. Abonent, który nie zalega z opłatami wynikającymi z Umowy Abonenckiej, może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie świadczenia usług telewizji kablowej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno być złożone z miesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować na koniec miesiąca. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia usług telewizji kablowej Operator pobierze opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym Cennikiem usług.
 3. Operator zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Abonenta o zmianie opłaty abonamentowej z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego, a w przypadku zmiany innych warunków Umowy Abonenckiej, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zmianie wysokości Opłaty Abonamentowej może nastąpić również poprzez doręczenie rachunku uwzględniającego zmianę wysokości abonamentu. Wysokość opłaty abonamentowej może podlegać zmianie m. in. przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji za półrocze poprzedzające, podwyżek opłat dla URT i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (np. ZASP, ZAIKS), wzrostu opłat licencyjnych, znaczących podwyżek opłat bankowych, wzrostu kosztów opłat dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, zmiany wysokości podatków obciążających działalność prowadzoną przez Operatora.
 4. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta o nie przyjęciu nowych warunków umowy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będzie rozumiany jako akceptacja nowej wysokości Opłaty Abonamentowej lub innej zmiany Umowy Abonenckiej.
 5. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o nie przyjęciu nowych warunków, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu w dniu otrzymania takiego oświadczenia przez Operatora (WYPOWIEDZENIE Z POWODU NIEPRZYJĘCIA NOWYCH WARUNKÓW UMOWY).
 6. Operator może rozwiązać Umowę Abonencką bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Abonent:
  1. dopuszcza się zwłoki w zapłacie Opłaty Aktywacyjnej powyżej 7 dni od daty instalacji;
  2. dopuszcza się zwłoki w dokonywaniu pełnej zapłaty za dwa okresy rozliczeniowe;
  3. używa Urządzeń lub innego mienia Operatora lub osoby, której sieć jest wykorzystywana przez Operatora, do rozprowadzania programów w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź używa ich w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, a w szczególności dokonuje ich przeróbek lub nieuprawnionych podłączeń, względnie udostępnia Urządzenia osobom trzecim (ROZWIĄZANIE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA).
 7. W wypadkach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Operator wysyła listem poleconym upomnienie, w którym wzywa Abonenta do określonego zachowania się w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 8. W dniu rozwiązania Umowy Abonenckiej lub zawieszenia świadczenia usług telewizji kablowej następuje odłączenie sygnału telewizji kablowej.
 9. Ponowne podłączenie może nastąpić tylko po uprzednim uregulowaniu przez Abonenta zaległości oraz wniesieniu opłaty za ponowne podłączenie określonej w obowiązującym Cenniku.
 10. Umowa Abonencka może być rozwiązana w każdym terminie za obopólną zgodą.
 11. Abonent wyraża zgodę na przekazanie przez Operatora praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy Abonenckiej na rzecz innego operatora sieci telewizji kablowej.
 12. Umowa Abonencka wygasa w przypadku:
  1. upływu czasu, na który została zawarta;
  2. śmierci Abonenta;
  3. wymeldowania Abonenta lub utraty tytułu prawnego do lokalu, w którym świadczone są usługi telewizji kablowej.

Rozdział VII. Tryb reklamacji i zgłoszeń

 1. W przypadku, gdy Abonent ma zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Operatora usług, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację w Biurze Obsługi Klienta, które w terminie 30 dni roboczych winno reklamację rozpatrzyć. Operator prowadzi księgę reklamacji zawierającą numer zarejestrowanej reklamacji, imię i nazwisko Abonenta zgłaszającego reklamację, jego adres, krótki opis przedmiotu reklamacji. Reklamacja może być złożona telefonicznie, listownie lub osobiście.
 2. Abonent ma prawo odwołać się od decyzji Biura Obsługi Klienta w formie pisemnej podpinając swój numer reklamacji do Zarządu firmy PUH "Top-Mix KM" s.c.. Zarząd ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 21 dni roboczych.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 1. Operator nie podnosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w emisji programów wynikające z działania siły wyższej. Dotyczy to również zakłóceń przekazu satelitarnego, zmiany satelity, zmiany systemu nadawania, zaprzestania nadawania przez nadawcę programu, konserwacji urządzeń nadawczych, przerw w dostawie prądu oraz innych zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Operatora. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia w emisji programów spowodowane nadajnikami pracującymi w pobliżu sieci Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty programowej, tzn. zmiany układu programów, podziału programów na pakiety, zmiany liczby programów, zmiany rodzaju programów oraz zmiany pasm nadawania bez konieczności wypowiedzenia umowy. Układ programowy jest do wglądu w biurze Operatora i może być transmitowany w kanale informacyjnym Operatora, jeśli taki kanał znajduje się w ofercie programowej.
 3. Zmniejszenie liczby programów może nastąpić z przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych, które mogą być niezależne od Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wadę sprzętu będącego własnością Abonenta (odbiorniki telewizyjne, magnetowidy, odtwarzacze, radioodbiorniki) i nie dokonuje jego napraw lub adaptacji.
 5. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany w emisji programów wynikające z zachowań nadawcy (zmiany programowe, czas emisji).
 6. Podczas wyładowań atmosferycznych odbiorniki telewizyjne, radioodbiorniki lub inne urządzenia (zgodnie z ich instrukcją obsługi) powinny być odłączone od zasilania energetycznego oraz od systemu telewizji kablowej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z Urządzeń przez Abonenta.
 7. Operatorowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie wszelkich opłat związanych z usługami telewizji kablowej.
 8. W sprawach nieuregulowanych Umową Abonencką bądź postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie mieć będzie Kodeks Cywilny.
 9. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Umowy Abonenckiej, której niniejszy Regulamin stanowi integralną część, podlegają rozpoznaniu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Operatora.


Zarząd PUH "Top-Mix KM" s.c., dnia 02.06.2005 r.

 

PUH "Top-Mix KM" s.c.
ul. Chałubińskiego 25C
80-807 Gdańsk

tel. 58 558 48 70
tel. kom. 501 152 844, 501 516 805
e-mail: topmix@topmix.com.pl